Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Mesta Poprad

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právny vzťah pri predaji vstupeniek medzi zákazníkom na strane jednej a Mestom Poprad, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 47379359, DIČ: 2023837684, IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH, SK 2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  tel. číslo: +421 052 7722255, e-mail: kultura@msupoprad.sk, na strane druhej, a to výlučne pri nákupe vstupeniek cez internet prostredníctvom rezervačného systému Ticketware prevádzkovaného mestom Poprad.

1.1. MESTO POPRAD je organizácia verejnej správy, ktorého jednou z úloh je  zabezpečovať a sprístupňovať kultúrne a vzdelávacie podujatia širokej verejnosti. Hlavným cieľom rezervačného systému Ticketware je uľahčiť záujemcom rezerváciu a nákup vstupeniek na vybrané kultúrne podujatia cez internet.

1.2. PODUJATIE je verejné kultúrne podujatie alebo divadelné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho charakteru, na ktoré sa prostredníctvom systému Ticketware prevádzkovaným mestom Poprad  predávajú alebo rezervujú Vstupenky (ako sú definované nižšie) a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ (ako je definovaný nižšie).

1.3. USPORIADATEĽ ( oddelenie kultúry Mesta Poprad ) je subjekt usporadúvajúci alebo organizujúci Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky vstupuje Zákazník ako majiteľ Vstupenky do právneho vzťahu priamo s Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach  a o usporiadateľovi sú uverejnené na internetovej stránke www.kultura.poprad.sk alebo www.visitpoprad.sk.   Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Zákazníkom upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

1.4. VSTUPENKA je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za spravidla jednorazový poplatok vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len s jedinečným čiarovým kódom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.kultura.poprad.sk, a/alebo www.visitpoprad.sk.

Vstupenka bude po zakúpení prostredníctvom internetu bez zbytočného odkladu doručená Zákazníkovi (ako je definovaný nižšie) elektronicky na ním zadanú e-mailovú adresu a bude obsahovať tieto náležitosti:

 • organizátor Podujatia,

 • názov Podujatia,

 • dátum Podujatia,

 • čas začiatku Podujatia,

 • miesto konania Podujatia,

 • cenu Vstupenky,

 • jedinečný čiarový kód,

 • príp. miesto sedenia.

 Predaj Vstupeniek online sa uzatvára 2 hodiny pred začiatkom Podujatia.

1.5. ZÁKAZNÍK je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku od oddelenia kultúry Mesta Poprad - Usporiadateľa prostredníctvom internetovej stránky www.kultura.poprad.sk, a/alebo www.visitpoprad.sk.

1.6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je ako majiteľ Vstupenky oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka  platnosť. Zákazník je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 1.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Odporúčame Zákazníkom informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na internetovej stránke www.kultura.poprad.sk, a www.visitpoprad.sk.

Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Zákazník súhlas s  pokynmi oddelenia kultúry Mesta Poprad / Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

Pre technickú podporu súvisiacu s programom na predaj Vstupeniek môže zákazník kontaktovať podpora@cinemaware.eu.

Zákazník, ktorý je zároveň spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nakoľko predmetom uzatvorenej zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a ktorou sa mesto Poprad ako predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase (ust. § 7 ods. 6 písm. k Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Zákazník, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

REZERVÁCIA VSTUPENKY

Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a trvá 24 hod. od dátumu a času vytvorenia rezervácie danej vstupenky. Po uplynutí exspiračného času je vstupenka uvoľnená k ďalšiemu predaju.

Kúpou Vstupenky Zákazník berie na vedomie, že:

 1. vstup do hľadiska po začiatku Podujatia nie je povolený,

 2. počas Podujatia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,

 3. fotografovanie a výroba iných obrazových, zvukových a/ alebo obrazovo-zvukových záznamov sú prísne zakázané.

V prípade nedodržania alebo porušenia týchto podmienok je oddelenie kultúry  Mesta Poprad oprávnené nepustiť Zákazníka na príslušné Podujatie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, napr. vykázať Zákazníka z Podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok Mesta Poprad na náhradu škody, ktorá vznikla konaním Zákazníka. Pre vylúčenie pochybností, v prípade vykázania Zákazníka tento nemá nárok na náhradu vstupného ani sčasti.

 

1.7. ZRUŠENIE PODUJATIA

Pri zrušení Podujatia budú finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vrátené Zákazníkovi najneskôr do 30 dní od termínu Podujatia. Finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet Zákazníka, z ktorého bola úhrada ceny za Vstupenky odpísaná. Zároveň bude Zákazník o zrušení Predstavenia a o vrátení finančných prostriedkov notifikovaný prostredníctvom e-mailu. O vrátenie vstupného je potrebné požiadať e-mailom na adrese kultura@msupoprad.sk do 3 pracovných dní po obdržaní informačného emailu. O vrátenie vstupného je možné požiadať výlučne z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú bolo zaslané potvrdenie o platbe za Vstupenky, pričom PDF súbor so Vstupenkami je nutné priložiť k e-mailu za účelom identifikácie platby. Taktiež je potrebné vypísať Žiadosť o vrátenie vstupného, ktoré je uvedené na našej stránke, link prikladáme nižšie.  Finančné prostriedky budú Zákazníkovi vrátené na rovnaký bankový účet, z ktorého boli odpísané.

 

1.8. ZMENA PODUJATIA

V prípade zmeny termínu Podujatia mesto Poprad umožní Zákazníkovi zúčastniť sa Podujatia v náhradnom termíne. Pre vylúčenie pochybností, ak Zákazník v prípade zmeny termínu Podujatia navštívi Podujatie v náhradnom termíne, nemá nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným Podujatím, ani na inú náhradu.

Ak Zákazník nemá záujem o Podujatie v náhradnom termíne a z toho dôvodu možnosť návštevy  Podujatia nevyužije, má právo vrátiť mestu Poprad nepoužitú Vstupenku, pričom uhradená cena za predmetnú Vstupenku mu bude refundovaná. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zmeny Podujatia je potrebné požiadať e-mailom na adrese kultura@msupoprad.sk do 3 pracovných dní po plánovanom termíne prvého Podujatia. O vrátenie vstupného je možné požiadať výlučne z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú bolo zaslané potvrdenie o platbe za Vstupenky, pričom PDF súbor so Vstupenkami je nutné priložiť k e-mailu za účelom identifikácie platby. Taktiež je potrebné vypísať Žiadosť o vrátenie vstupného, ktoré je uvedené na našej stránke, link prikladáme nižšie.  Finančné prostriedky budú Zákazníkovi vrátené na rovnaký bankový účet, z ktorého boli odpísané.

https://storage.cinemaware.eu/2948/445/Žiadosť o vrátenie vstúpeniek-aktuálna.docx

Pre vylúčenie pochybností, v prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia z akéhokoľvek dôvodu nemá Zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s Podujatím, na ktoré si zakúpil Vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod. V prípade, že bude Podujatie prerušené z dôvodu vyššej moci, vzniknutá situácia sa bude riešiť ako pri zmene Podujatia podľa bodu 1.8.

 

1.9. PLATBA ZA VSTUPENKY PROSTREDNÍCTVOM ONLINE SYSTÉMU A DODANIE VSTUPENIEK

Po zaplatení za Vstupenky bude Zákazníkovi na ním zvolenú e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu doručené (i.) potvrdenie o platbe a (ii.) Vstupenka v PDF súbore. Pri vstupe na Podujatie sa Zákazník preukáže

 1. Vstupenkami v elektronickom zariadení (napr. mobil, tablet).

 2. Vstupenkami v tlačenej papierovej forme; je nutné, aby si Zákazník elektronicky zakúpené Vstupenky vytlačil na tlačiarni a s takto vytlačenými Vstupenkami sa pri vstupe na Podujatie preukázal. V opačnom prípade mu nebude umožnený vstup na Podujatie a zároveň nemá právo na vrátenie vstupného.

 

1.10. REKLAMAČNÝ PORIADOK    

V prípade, ak zakúpené Vstupenky obsahujú chyby (t.j. nie sú na nich uvedené údaje podľa bodu 1.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahujú chybné údaje, sú vystavené na iné ako Zákazníkom určené Podujatie a pod.), je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu po ich obdržaní tieto vady u oddelenia kultúry  Mesta Poprad / Usporiadateľa reklamovať, a to

 1. zaslaním e-mailovej správy na adresu kultura@msupoprad.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie!) alebo

 2. formou písomnej reklamácie poštou na adresu oddelenie kultúry mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, SR.

V prípade reklamácie chybných Vstupeniek bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu tak, že Zákazníkovi bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavenie novej Vstupenky).

V prípade, že Podujatie bolo zrušené a Zákazníkovi neboli vrátené finančné prostriedky v zmysle bodu 1.7 a/alebo 1.8, je Zákazník túto skutočnosť povinný oznámiť bez zbytočného odkladu na e-mailovej adrese podpora@cinemaware.eu  alebo na kultura@msupoprad.sk .

V prípade akýchkoľvek sťažností či podnetov je zákazník oprávnený kontaktovať oddelenie kultúry Mesta Poprad

 1. zaslaním e-mailovej správy na adresu kultura@msupoprad.sk alebo

 2. formou písomnej korešpondencie poštou na adresu oddelenie kultúry mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, SR.

 

1.11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV    

Mesto Poprad pri predaji Vstupeniek Zákazníkom prostredníctvom online systému predaja vstupeniek spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, účinnými počnúc 25.5.2018 (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v nasledovných informačných systémoch (IS) a za nasledovnými účelmi:

 1. IS Vstupenky: zmluvné a predzmluvné vzťahy v súvislosti s kúpou Vstupeniek; súhlas s poskytnutím osobných údajov sa nevyžaduje, keďže je ich poskytnutie nevyhnutné pre účely predzmluvného a zmluvného vzťahu v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. Rozsah spracúvaných osobných údajov tvorí meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o platobnej karte Zákazníka.

 2. IS Newsletter: zasielanie newsletteru o činnosti a aktivitách oddelenia kultúry Mesta Poprad (usporiadateľa), najmä o ním organizovaných kultúrnych podujatiach a o divadelných predstaveniach; na spracúvanie osobných údajov za týmto účelom sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, ktorý môže Zákazník dobrovoľne udeliť oddeleniu kultúry Mesta Poprad ako prevádzkovateľovi  v procese nákupu Vstupeniek. Rozsah spracúvaných osobných údajov tvorí meno, priezvisko, e-mailová adresa. Súhlas Zákazník udeľuje na obdobie 5 rokov.

Oddelenie kultúry Mesta Poprad sa zaväzuje, že získané osobné údaje podľa bodu 1 a 2 bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom  a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Zároveň sa oddelenie kultúry Mesta Poprad zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom získaných osobných údajov. 

Zákazník sa zaväzuje, že si je vedomý svojich práv dotknutej osoby vyplývajúcich mu zo Zákona o ochrane osobných údajov, najmä z §19 - 28. Na základe uvedeného má právo najmä na informáciu a prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, na výmaz a obmedzenie spracúvania osobných údajov, na presnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, odvolanie súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov podľa bodu 2.

Zákazník sa zaväzuje, že nákupom Vstupeniek prostredníctvom rezervačného systému Ticketware prevádzkovaným oddelením kultúry Mesta Poprad súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.